top of page

                                                                                YÖNETİM POLİTİKAMIZ

 

CALLİSTO İTALYAN BOYA SAN.TİC.olarak;

Müşterilerimize
Yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan teknolojik ürün ve hizmetlerimizin, yasalara uygun olduğunu ve müşterilerimizin beklentilerinin tutarlı şekilde karşılandığını garanti ederiz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını, gelişen teknolojiyi destek alan inovasyonlarımızla karşılarız. Müşteri önerilerini ön planda tutarak sürekli iyileşmeyi amaçlarız.

Çalışanlarımıza
En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın, iş sağlığı ve güvenliği bilincini üst seviyeye çıkarmak için eğitimler düzenler ve sürekliliğini sağlarız. İş kazası ve meslek hastalıkları, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymayı taahhüt ederiz.

Çevreye
Ürünlerimizi yasalara uygun ve çevreye karşı duyarlı bir şekilde üretiriz. Çevre kirliliğini önlemek, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için, çalışan ve kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, yönetim sistemimizi sürekli geliştiririz. Çevreyle ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler ve ilgili mahalli çevre kurulu kararlarına uyarak çevresel sürdürebilirliliği taahhüt ederiz.

Topluma
Yaşanabilir bir gelecek hedefimizi, müşterilerimiz ve toplum için mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak gerçekleştiririz. İşimizi yaparken dünyanın her yerinde dürüst ve güvenilir bir iş ortağı olarak hareket ederiz. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin yasal gerekliliklerine ve sosyal değerlerine saygı gösteririz.

Vizyonumuz
İtalyan Dekoratif efekt boya pazarında Türkiye’de lider, dünyada ilk 10 marka arasında yer almak.

Misyonumuz
Yaşam alanlarını güzelleştirmek.

CALLİSTO BOYA olarak;
Yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğini üstlendiğimizi, politika ve amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşumuzun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu olduğunu, yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunu, proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edildiğini, sistemini oluşturmak, uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için gerekli kaynakların varlığının sağlandığını, etkin yönetim ve yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşıldığını, yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınma, yönlendirilme ve desteklenmesine önem verdiğimizi, sürekli iyileştirmenin teşvik edildiğini, çalışanların diğer ilgili yönetim görevlerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklendiğini, güvenli ve sağlıklı işyerleri ve faaliyetlerinin sağlanmasının yanı sıra işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için genel sorumluluğu ve hesap verebilirliği üstlendiğimizi, sisteminin amaçlanan çıktılarını destekleyen bir kültür geliştirip, öncülük ve teşvik ettiğimizi, çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları raporlarken misillemeden korunduğu bir çalışma ortamı sağladığımızı, kuruluşun danışma ve çalışanların katılımı için gerekli proses/prosesleri oluşturduğumuzu ve uygulamasını güvence altına aldığımızı, sağlık ve güvenlik kurullarının oluşturulması ve faaliyette
bulunmasını desteklediğimizi taahhüt ederiz.

 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

CALLİSTO BOYA faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.  

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. 

Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

 Bu amaçla :

•    Risklerimizi sürekli gözden geçirerek kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygularız.

•    Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.

•    Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

•    Şirket'in bilişim kaynakları, başta KVKK olmak üzere kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetler amacıyla  

     kullanmamalıdır.

•    Kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlememeli ve özel nitelikli kişisel verilere gereken hassasiyeti göstermelidir.

•    Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

İnsan Kaynakları Politikamız

İtalyan Dekoratif boya sektörünün öncü şirketlerinden biri olan CALLİSTO stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.

Politikamız doğrultusunda; çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, kariyer haritalarını oluşturarak verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak hedeflerimizdir.

“Sürekli Gelişim” felsefesine uygun faaliyet gösteren şirketimiz, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerinin büyümeye giden yolda en önemli unsurların başında geldiğine inanmakta, “Sürekli Gelişim”i sürdürülebilir kılmak için çeşitli eğitim programları yürütmektedir ve bu düşünceyi ilke edinen çalışan profili oluşturmak amacındadır.

Bu hedeflerini gerçekleştirmek isterken aşağıda belirtilen ilkeleri esas almaktadır,

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri;

⦁ Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

⦁ Şirketimiz ve çalışanlarımıza değer katan, vizyon, misyon ve kurum kültürümüzle uyumlu süreç ve uygulamaların hayata geçtiği güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,

⦁ Bu hedefi gerçekleştirmede kurum kültürümüze uyum sağlayacak yeni yetenekleri CALLİSTO bünyesine kazandırmak,

CALLİSTO çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,

⦁ Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda gelişimini görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

⦁ Farklılıklara saygı göstererek, CALLİSTO’da çalışan herkesi etnik köken, din, yaş, cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın eşit kabul etmek. Doğru işe doğru insanın istihdam edilmesi ile başlayan bu yaklaşımımızı, performans değerlendirme, eğitim, terfi ücretlendirme gibi diğer süreçlerimizde de fırsat eşitliği ilkelerine uygun olarak devam ettirmek.

⦁ Sürdürülebilir başarının gelişerek devamı için kurumsal değerlerimize uygun ve yetkin çalışanları bünyemizde istihdam etmek,

⦁ Personelin kurum içinde sürekli gelişimleri için her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

⦁ Tüm çalışanlara, farklılıklara saygı gösterilen, eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi ilkelerin benimsendiği bir iş ortamını sağlamak,

CALLİSTO bünyesinde gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak, çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,

⦁ Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,

⦁ Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.

⦁ İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, bunun için gerekli atık yönetim sistemini hazırlamak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, tüm çalışmalarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI VE İLKELERİ

 

Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri

Bu politika ile CALLİSTO, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun önceliğini ve önemini vurgular.

CALLİSTO olarak çalışanlarımıza ve çevreye olan saygımıza dair politikalarımız ve ilkelerimiz ayrıca yayımlanmış ve tüm taraflara duyurulmuştur.

CALLİSTO olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalardaki yasal yükümlülüklerin ötesinde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

CALLİSTO olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

Tüm paydaşlarımız başta olmak üzere, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin de sosyal sorumluluk alanında hareket etmelerini sağlamak için destekler ve rehberlik ederiz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarından başta CALLİSTO  tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

Bu politika belgesi, CALLİSTO’nun geleceğe daha güzel bir Dünya bırakabilmek için, üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

bottom of page